Επιδοτούμενα Προγράμματα για ανέργους πτυχιούχους ηλικίας 25-29 & 30-45 ετώνΕπιδοτούμενα Προγράμματα ανέργων ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης στον κλάδο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€!Ποια είναι τα προγράμματα:

1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»


2. «Προώθηση στην Απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 30 έως 45 ετών, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

>> Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.

>> Για το πρόγραμμα ηλικίας 30-45 ετών να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989 και για το πρόγραμμα 25-29 ετών να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994

>> Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

>> Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Τι περιλαμβάνουν οι δράσεις:

Επιταγή κατάρτισης 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης  και περιλαμβάνει:

1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),

2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

4. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:Ποιο είναι το επίδομα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης:

Ο ωφελούμενος δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.800,00€. Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 2.000 € (400 ώρες X 5 €/ώρα).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 800 €, (200 ώρες X 4 €/ώρα).

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Voucher 25-45 καλέστε στο 2231020111 ή ελάτε από το γραφείο μας Όθωνος 7, Λαμία.